Telefon

+420 604 200 945


Email

izostav@izostav.cz

Logo Izostav
Logo Aithon
Slovenská republika Česká republika

Plamostop D - AITHON PV33 na drevo

Protipožiarna ochrana drevených konštrukcií

Plamostop D-AITHON PV33 na dřevo
Materiál po aplikácii náteru
Plamostop D-AITHON PV33 na dřevo
Materiál po pôsobení ohňa
Plamostop D-AITHON PV33 na dřevo
Materiál po pôsobení ohňa

ÚDAJE O VÝROBKU

Plamostop D – AITHON PV 33 je nehořlavý, intumescentní, transparentní nátěr na vodní bázi určený pro ochranu a zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Dřevěné stěny a stropy chrání na požární odolnost R 15, R 30 a R 45. Dřevěné sloupy a nosníky chrání na požární odolnost R 15, R 30, R 45 a R 60. Tloušťka nátěru je od 300 g/m2 do 1050 g/m2. V podmínkách požáru vytváří svým rozkladem na povrchu konstrukce silnou nehořlavou tepelně izolační pěnu, která způsobuje časovou prodlevu v nárůstu vnitřní teploty od účinků ohně a sálavého tepla.

EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Na Plamostop D – Aithon PV 33 bylo vydáno Evropské technické posouzení ETA 15/ 0424 v souladu s nařízením EU 305/2011, vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p.

Plamostop D – Aithon A 90 je definován pro použití v kategoriích typu X, Y, Z1, Z2.

Reakce na oheň je B, s1, d0.


Kategorie konečného použití definované v ETAG 028, čl. 1.2
Typ X: Retardéry hoření určené pro všechna prostředí (vnitřní, vnější chráněné a vnější)
Typ Y: Retardéry hoření určené pro vnitřní prostředí a vnější prostředí chráněné.
Vnější prostředí chráněné zahrnuje teploty pod 0 °C, ale ne vystavení dešti a omezené vystavení UV záření (ale odolnost vůči UV není posuzována)
Typ Z1: Retardéry hoření určeny do vnitřního prostředí (vyjma teplot pod 0 °C) s vysokou vlhkostí
Typ Z2: Retardéry hoření určeny do vnitřního prostředí (vyjma teplot pod 0 °C) s třídami s vysokou vlhkostí jinou než Z1

Tabulka č. 2: Požární posouzení trvanlivosti


Stavební výrobky kromě podlahovin,
požadavky z ETAG 028,
tabulka 2a
Posouzení
Tepelný tok 50 kW/m2 50 kW/m2
Kritérium Kategorie konečného použití Typ X Typ X
Uvolňované teplo Výrobky třídy B:
RHR30s ave ?150 kW/m2 při 600 s po zapálení
a
THR600s přírůstek <20 % ve srovnání se zkoušením
před vystavením procesu stárnutí
RHR30s ave = 84,3 kW/m2
(?150 kW/m2)
a
THR600s přírůstek = -2 %
(<20 %)

APLIKACE

Aplikace může být prováděna stříkáním, natíráním i válečkováním. Technologie musí být vždy volena s ohledem na stanovení gramáže naneseného nátěru na konstrukci. Aplikaci může provádět jen firma zaškolená s písemným pověřením od dovozce firmou Ing. Josef Hruban.

PŘÍPRAVA PODKLADU A PROVÁDĚNÍ NÁTĚRU

Povrch dřeva před aplikací protipožární nátěr PLAMOSTOP D musí být řádně očištěn od prachu, kůry, mechanických nečistot, mastných skvrn a starých nátěrů. Pro dosažení vysoké kvality povrchu je požadovaná vlhkost dřeva nižší než 12 %. Vyšší vlhkost podkladu nesnižuje funkci nátěru, ale mohou se vytvářet ojedinělé drobné bělavé puchýřky, které jsou na závadu pro hodnocení kvality povrchové úpravy v interiéru. V méně exponovaných prostředích, kde jde především o technickou funkci nátěru, není 12% vlhkost dřeva podmínkou.

Teplota pro aplikaci je min. +5 °C. Nátěr lze nastříkat, natírat i válečkovat. Technologii aplikace volíme s ohledem na možnost kontroly naneseného množství materiálu na 1 m2.

Protipožární nátěr je dodáván ve stavu určeném k použití, popřípadě se může doředit přidáním max. 5 % pitné vody. Jelikož se jedná o vodní disperzi, je nutné před každým odebráním nátěru z přepravního obalu celý objem řádně promíchat. Při teplotě 20 °C lze aplikovat 2 nátěry za 24 hodin. Za účelem dosažení hladkého povrchu se po kompletním zaschnutí nátěru povrch dřeva obrousí jemným smirkovým papírem. Pokud je to nezbytné, lze osmirkovat povrch dřeva po každém nátěru. V interiérech s relativní vlhkostí do 75 % a v místech, kde nepřijde do styku s vodou, lze nátěr použít bez uzavíracího laku. Pro konečnou úpravu nátěru se používají kvalitní interiérové laky s výjimkou vodou ředitelných nátěrů. Voda, která je ve formulaci vodou ředitelného nátěru dokáže Plamostop D zvednout od podkladu.

Důležité upozornění: Protože protipožární nátěr PLAMOSTOP D je odstranitelný vodou, i po zaschnutí je třeba nátěr před provedením uzavíracího nátěru chránit před stykem s vodou.

PROVOZUSCHOPNOST

Plamostop D – Aithon PV 33 je od roku 1994 prověřován v praktických aplikacích autorskou laboratoří AITHON RICERCHE, Na základě provedených zkoušek trvanlivosti dle ETAG 028 a dlouhodobého zkoušení provedených aplikací výrobce garantuje, že při dodržení technologických postupů a řádné údržbě nedochází u Plamostopu D vlivem času k chemickým a fyzikálním změnám majících vliv na funkci nátěru.

V souladu s ETAG 018 čl. 2.3, provedenými zkouškami a dobou užívání v praxi, výrobce deklaruje minimální prokázanou bezporuchovou životnost 20 roků.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr neskýtá zvýšená rizika a při práci stačí používat běžné ochranné pomůcky a dodržovat běžné podmínky ochrany zdraví. Při práci se doporučuje větrat. V případě styku s kůží, umýt postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí neprodleně vypláchnou, při požití nevyvolávat zvracení, vypít mléko, nebo vodu. Poslední dva případy konzultovat s lékařem. Použité nářadí lze umýt vodou.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Drevo
×

Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo
Drevo

Fotogalerie všech produktů